UA
EN
RU

         У червні 1941р. тереторія Львівської області була окупована німецьькими військами Бликавично проведена операція по окупації Східної Галичини німецькими військами практично не дала моливості   

    В суспільно політичному житі Східної Галичини опісля відходу радянських військ утворився  своєрідний вакуум,бо не було єдиного центру координації цього руху. Обидва крила ОУН  намагалось сконсолідувати всі різнорідні маси цього руху в одну задля досягнення єдиної мети - відновлення української державності, під протекторатом  Велоконімецької держави.Утворення та  існування незалежної Української Держави не входило в плани урядових кіл Великонімеччини.Вони воліли бачити Україну лише ,як колоніальну країну,аграрно- сировинний придаток для Великого Рейху ,а її терени,як «життєвий простір» для колонізації представникоми «вищої раси» Місцеве населення підлягало асиміляції та фізичному знищенню. Після провалу спроби утворення маріонеткової держави України в межах Великонімеччини 30.06.1941р. ОУН остаточно розкололась Утворилось два її крила :помірковане на чолі з полковникрм А. Мельником і радикальне на чолі з С.Бандерою,що почали ворогувати між собою. У той час, як мельниківці виступали за співробітництво з німцями і еволюційний шлях здобуття незалежності,радикальний провід Бандери - за революційний спосіб утворення і утвердженння незалежної, соборної України,вони створили власні збройні формування УПА ,підпільні боївки в населених пунктах Східної Галичини .     

     Та все ж німецький урядовий чинник пішов на деякі в суспільно- політичному і культурному житті На терені Східної Галичини діяли культурні осередки ,які протистояли швидким асиміляційним процесам,що відбувались у цей час Принагідно зупинюсь на таких осередках двох  найбільших національний груп,що населяли терен Східної Галичини : українці ,поляки   

- Український Центральний Комітет

     Влітку 1940р. влада Великого Рейху дозволила створення Українського Центрального Комітету , як керівного органу Українських Допомогових Комітетів – на чолі комітету стояв Володимир Кубійович-поширював свою діяльність на Холмщину і Підляшшя Крім  цього українці отримали дозвіл на заснування Українських Освітніх Товариств,які заступили колишні читальні «Просвіти»,їх централю становив відділ культурної  праці УЦК У квітні 1941р. відбулось засідання проводу УЦК На засіданні були присутні     В.Глібовицький,А. Мілянич ,В.Кубійович Німцькі урядові чиииннники хотіли отримати в особі українства союзників перед  на початком нової війни тому виразило готовність пішти   на певні поступки українцям Так в меморіалі від 21червня 1941р. УЦК виклало перед перед урядовцями Рейху свої вимоги : дозволити українцям обиратись і  бути призначеними в адміністрації ,самоуправі ,створення україської поліції ,деяка автономія у вирішенні церковних культурних і господарських питань в Генерал- Губернаторстві ,опіка молоді і суспільна опіка Явна антиукраїнська політика Гітлера після перемог на східньому фронті не дозволила реалізацію більшості цих вимог    

      Після окупації Східної Галичини німецькими війським УЦК поширило свою діяльнісь на всю Східну Галичину ,яка опининилась в сладі Генерал – Губернаторства на правах Дистрикту на чолі з генерал- губернатором Франком За наполяганя УЦК у вересні 1941 р. було створено Українську Краєвий Комітет,що мав такий самий статут ,що і УЦК ,але був від нього незалежний – на чолі з Костем Паньківським (.Основним завданнням Українського Краєвого Комітету було оформлення політичного життя українців в нових політичних реаліях ,вербування українського населенння в Німеччину,надання населенню матеріальної та моральної допомогиВін мав таку організаційну структуру: Голова Українського Краєвого Комітету,віддділи: Організаційний, Фінансовий, Відділ Праці ,Жіноча Служба Батьківщині ,Комісія у справах надання матеріальної допомоги студентам)й проіснував до лютого 1942р. З лютого 1942рУЦК вдалось поширити свій вплив на Східну Галичину .

           З вересня 1941р. по лютий 1942р. керівництво УЦК організувало конференції Українського Допомогового Комітету,зїзд культурно-освітніх відділів ,Лемківську  конференцію

        Спільно з УКК ладнали справи полонених, голоду,спричиненого осінніми повенями  та видавничі.Справами полонених урядував Роман Данилевич ,боротьбоою з голодом,спричиненого весняними  повенями в Передкарпатті та Лемківщині опікувались др. Іван Черкаський ,мгр.Ярослав Дзинзира,Кекія Палієв

    Багато енергії треба було вкласти керівникам керівникам УЦК у відстоюванні прав на видавництво книжок і преси та власного видавництва.До  часу приєднання Галичини до Генерал-Губернії видавництво в Кракові мало монополію на видавництво і розповсюдження друкованої продукції З 5.09.1941р. німці розпочали видавництво для укравїнців   у Львові «Львівські Вісті»і нвіть хотіли купити українське видавництво Почалась госта боротьба між урядовими колами Німеччини і УЦК  за українське видавництвоПо кількох місяцях тяжких переговорів було досягнено компромісу  українці   не тільки зберегли для себе Українське видавництво .але й поширили його діяльність на Галичину й одержали правостворити філію у Львові ,розповсюджувати на терені газету «Краківські Вісті» ілюстрований журнал для модлоді»Дорога « , видавати новий журнал «Наші дні «,натомість редакція «Львівські Вісті «залишалась в руках німців

         З початком березня 1942р. у Львові почав діяти «Діловий Осередок «УЦК під орудою Паньківського ,який рівночасно був заступником УЦК .Львів став фактичним осередком праці УЦК .Керівники УЦК перенесло осідок відділів культурної праці і молоді у  Львів .Єдиною організаційною формою були допомогові комітети ,їх керівний орган був у Кракові. В цей час в руках українців була зосереджена влада на нижчих її щаблях ,допоміжна поліція Серед найголовніших завдань УЦК в обороні прав українства були масова допомога молоді середніх і вищих шкіл ,заснування бурс ,гімназій та дитячих садків Стараннями УЦК станом на 1.08.1941р. в Галичині в галузі шкільництва  діяло 10 українських гімназій ,3 учительських симінарії,3200 українських народних шкіл ,створено оргаганізацію «Виховні спільноти української молоді» ,допомагали політичним вязням ,виселеним з Яворівського полігону ,робітникам вивезеним в Німеччину .,курували організцію і діяльність Українських Освітніх Товариств

 27.04. 42р. при Гоподарському відділі УЦК у Львові було створено Краєве Обєднання Українських Домовласників- ця організація захищала права та  інтереси українських домовласників , узвязку з  можливою реприватизацією нерухомого майна .Проведено велику роботу по віжднайденню осіб української національності ,які постраждали від націоналізації маєтків і до того часу не відновили свої права на маєткки    

     

Український Окружний  Комітет з осідком в Стрию Поширював свою діяльність на тереторію окремої округи Його Організаційна структура виглядала так : Голова Українського Окруцжного Комітету та відділи : референт з соціального забезпечення  і праці , референт по господарству ,організаційний референт ,референт опіки над молоддю,фінансовий референт

Український Допомоговий Комітет УДК мав таку структуру : голова ,5 референтів і 1 машиністку  поширював свою діяльність на окремі адміністративні повіти або судові округи,райони,волості найнижчою ланкою в структурі УДК були Мужі Довіря У березні 1942р. була проведені організаційні  зміни в особовому складі Українського допомогового комітетуту на Округу  На Комітет поклаалось завдання розвязання нагальгих питань щодо оборони прав українців що виникалина місцевому рівні в культурному та супільно- політичному житті повіту Львів – село: масова допомога молоді середніх і вищих шкіл ,заснування бурс, гімназій та дитячих садків та  притулків, координація діяльності  спортивних товариств: організація легко-атлетичних змагань,плавання,теніс,систематичне  проведення руханок та тренінгів в різних ділянках спорту, заснування та діяльність відділу Обєднання Українських Домовласників,особливу увагу приділось допомозі голодуючим,вона виявлялась в утворені кухонь та зборі харчів.За допомогою УДК на терені Львів- село зоорганізовано обєднань праці українських ремісників купців ,техніків,лісничих ,вчителів та підтримання дільності «Сільського Господаря» У сфері діяльності УДК була і справа переселенців які повернулись були переселені радянською владою і до своїх місцевостей  на початку радянсько- німецької  війни  УДК на повіт Львів – село 29.05.42р.видав  Обіжник до волосних делегатів та до мужів довіря в якому говорилось про перейняття   функцій товариства Просвіти та інших культурно- освітніх товариств на тереторії Галичини відділом Культурної Праці УЦК осною якої є Ураїнське Освітнє Товариство ,що мають бути створені в кожній місцевості .УОТ і мав мати такий склад :голова ,1 –о заступника голови ,секретар ,бібліотекар ,скарбник ,які мали перейняти майно закритих німецьким  властями українських культурно- освітніх товариств та ведення культурно- просвітницької діяльності на місцях

 

Джерела

 

1.Володимир Кубійович Мемуари .Роздуми Вибрані листи //За редакцією проф.

О. Шаблія т.2 Париж – Львів ,2000, 1024 с

2. Кость Паньківський Від Комітету до Державного Центру Торонто ,1968р.

2.Журнал «Дорога» ,1942р.№ 1-12

3. Державний Архів Львівської Області ФР185 оп.1 спр. 1 Копії вихідних

документів Українського Комітету Допомоги Звіт за травень – червень

4.Державний Архів Львівської Області ФР185 оп.1 спр. 8 Копії вихідних

документів Українського Комітету Допомоги Звіт за квітень – травень 1942р.

 

 

Бондар Олег, головний спеціаліст

відділу використання інформації документів,

 керівник Виставкового центру Державного архіву Львівської області

випадковий матеріал
Буклет «Заньквівчани», Львів, 1998