UA
EN
RU

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного архіву
Львівської області

                                                            від 19.12.2012  №  76

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну раду Державного архіву Львівської області

 

 

1.                 Це Положення визначає загальні засади утворення та діяльності Науково-методичної ради (далі - НМР) Державного архіву Львівської області.

2.                 НМР Державного архіву Львівської області є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи.

3.                 У своїй діяльності НМР керується положенням про Державний архів Львівської області, наказами Укрдержархіву і цим Положенням.

4.                 Рішення про утворення НМР приймається директором Державного архіву Львівської області.

 

Функції Науково-методичної ради

5.                 НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:

- визначення основних напрямів наукової та методичної роботи Державного архіву Львівської області; 

- складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи; 

- підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (перероблення) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності Державного архіву Львівської області; 

- оцінка результатів наукової роботи Державного архіву Львівської області, в тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів НАФ, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій, в тому числі на компакт-дисках та в Інтернеті тощо; 

- координація досліджень з проблем архівознавства, документознавства й археографії; 

- вироблення концептуальних засад підготовки навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін; 

- організація використання інформації документів Державного архіву Львівської області; 

- створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем на архівні документи та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльність Державного архіву Львівської області; 

- організація наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними архівними організаціями;

- висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретеннікова та інших премій.

 

Склад Науково-методичної ради

6.                 До складу НМР входять:

заступник директора Державного архіву Львівської області (голова НМР), спеціалісти та інші керівники структурних підрозділів Державного архіву Львівської області; у разі потреби – представники науково-дослідних установ та навчальних закладів (за згодою).

7.                 Положення про НМР та її персональний склад затверджується наказом Державного архіву Львівської області.

 

Організація роботи Науково-методичної ради

8.                 Організаційною формою роботи НМР є засідання. Періодичність проведення засідань не рідше одного разу на квартал.

9.                 Секретар НМР готує матеріали до її засідань, контролює виконання її рішень. У разі відсутності секретаря, його обов’язки виконує особа, яка призначається під час засідання НМР.

10.            Робота НМР проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік. У плані зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання, орієнтовна дата проведення засідань НМР.

11.            Проект плану проведення засідань колегії формується на основі пропозицій голови та членів НМР, керівників структурних підрозділів Державного архіву Львівської області.

12.            Додаткові питання до затвердженого плану засідань НМР можуть бути включені за рішенням її голови.

13.            Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Особи, відповідальні за підготовку питання, що виноситься на розгляд повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.

 

Порядок проведення засідань Науково-методичної ради

14.            Засідання НМР веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на
яку покладено виконання обов'язків заступника директора Державного архіву Львівської області.

15.            Засідання НМР проводяться при наявності більше половини її складу.

16.            Рішення НМР приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються протоколом за підписами голови і секретаря НМР. Оформлений протокол секретар НМР подає на підпис голові не пізніше ніж через 5 днів після засідання.

17.            Проект документа (план науково-дослідної та методичної роботи ф. 102, план науково-видавничої роботи ф. 103, план впровадження наукових і методичних розробок ф. 104), схвалений НМР, набуває чинності після затвердження керівництвом Державного архіву Львівської області, після чого є обов'язковим для виконання.

18.            У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа, проект разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.

19.            Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

20.            Відповідальність за ведення та зберігання протоколів покладається на секретаря НМР.

21.            При НМР за необхідності можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.

 

                   ___________________________________________________

 

 

 

випадковий матеріал
Поштова марка України «ЄВРОМАЙДАН 2013-2014»